جرائم

انواع جرائم جرائم به دو دسته عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند، جرائم غیر عمدی نسبت به نفس اشخاص دارای دو زیردسته شبه عمدی و خطایی محض است در واقع خطایی محض در سایر جرایم مفقود است یعنی ضمانت اجرای کیفری نداشته و از باب مسئولیت مدنی می توان جبران ضرر را تضمین [...]