دلال

دلال کیست دلال شخصی است که واسطه انجام معامله ای باشد و یا برای کسی که قصد معامله دارد طرف معامله فراهم آورد. اصولا اعمال دلال همانند اعمال وکیل و تابع قوانین مربوط به وکالت است. با توجه به تعریف دلال شخصی است که معامله ها را در عرف بازاری جوش می دهد [...]