نکاتی در مورد مشارکت در ساخت

نکاتی در مورد مشارکت در ساخت با توجه به تجربه نگارنده تعداد زیادی از قراردادهای مشارکت در ساخت به مشکل اختلاف بین مالک و سازنده ختم میشود به همین دلیل پیشنهاد ما به شما قطعا حضور وکیل هنگام تنظیم قرار داد مشارکت است. وکیل دادگستری باید مصلحت و منافع موکل خود را در [...]