نزاع

نزاع چیست نزاع در لغت(دهخدا)، به معنی خصومت و دشمنی دو نفر با هم با زبان یا استعمال اسلحه و یا با هم کشاکش کردن به خصومت، آمده و در علم حقوق ناظر به هر زد و خورد جسمانی و خصمانه ای که منجر به ایراد صدمه به احدی از طرفین شود می باشد. [...]