تهدید و مجازات تهدید کننده

تهدید در قانون  مجازات تهدید چیست ضرر شرفی ضرر نفسی ضرر مالی  افشای اصرار چه مواردی تهدید است چه مواردی تهدید نیست  راه اثبات جرم تهدید تهدید در قوانین بین المللی و حقوق بشر یکی از علل نقض اصول اولیه حقوق افراد می باشد لذا فرد در محیط جامعه باید از [...]